Nếu bạn thường xuyên nói Ăn đi con - Hãy thay đổi ngay.