Cách người Do Thái dạy con từ 3 tuổi đáng suy ngẫm.