PhET,
Tạo ra 10 - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Tạo ra một phân...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Tỷ suất đơn vị...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Xác suất Plinko -...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Vòng tròn lượng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Số học - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phương trình - Mô...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phép nhân với mô...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phân số - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Hồi quy bình phương...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Hàm số - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Đồ thị hàm tuyến...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ