PhET,
Xác suất Plinko -...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Vòng tròn lượng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Số học - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phương trình - Mô...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phép nhân với mô...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phân số - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Hồi quy bình phương...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Hàm số - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Đồ thị hàm tuyến...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Đồ thị độ dốc...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Đẳng thức: Hai biến...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Đẳng thức: Những...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ