10 chuyện ngược đời trong cách dạy trẻ ở Việt Nam.