Tình người - sợi dây kết nối, là động lực để chúng ta cùng nhau vượt qua dịch bệnh.