Mọi lòng tốt với thiên hạ chỉ là giả dối nếu không thể bao dung được cha mẹ.