Tất cả chúng ta chỉ có duy nhất trái đất này để sống.