Nguyễn Ngọc Tư và tập truyện mới - Không ai qua sông.