Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Cuốn thứ hai).