Công bố các bộ mẫu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục mới.