Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.