Bộ Tài chính đề nghị không tăng giá sách giáo khoa lớp 1 mới.