Công bố giá của 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục mới.