Vận động cơ bản - Tư thế vận động cơ bản của đầu và cổ.