Vận động cơ bản - Tư thế vận động cơ bản của thân mình và các khớp.