Bạn có biết khi sinh ra trong cơ thể mỗi người đã có sẵn 1 vị Thần y ?.