5 đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã kết thúc thế nào?.