Ngắm nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ xuất hiện cùng mưa sao băng.