Đấu giá điện thoại boongke cá nhân của Adolf Hitler.