Cách phân biệt Chùa - Đình - Đền - Miếu - Nghè - Điện - Phủ - Quán - Am.