Bấm huyệt Minh nhãn và Phượng nhãn chữa bệnh lão thị và cận thị.