Axit axetic làm đổi màu chất chỉ thị - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.