Nước và kim loại Natri - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.