Đốt cháy rượu etylic - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.