Thực hiện phản ứng tráng gương bằng nước ép nho - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.