Tiết dạy mẫu Hoạt động trải nghiệm 1 : Đồ dùng của em là bạn em - Tiết 1.