Tiết dạy mẫu Giáo dục thể chất 1 : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.