Xóa sạch mụn cám chỉ với nhánh Nha đam và Diếp cá.