160 cuốn sách cổ giá trị 2,5 triệu đô bị trộm khỏi thư viện London như phim Mission Impossible.