Sách giáo khoa Tiếng việt 1 - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.