Có công mài sắt có ngày nên kim - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.