Sự tích chú Cuội cung trăng - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.