Ra mắt bộ sách giáo khoa lớp 1 - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.