Có một thế hệ trẻ thà thất nghiệp chứ không làm việc chân tay?.