Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha.