Sự lan tỏa của chất - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.