Nước và vôi sống - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.