Anh nông dân và con cò - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.