Axit axetic và dung dịch baking soda - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.