Dấu hiệu của phản ứng hóa học - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.