Tiền có thực sự quan trọng hay điều gì là quan trọng.