Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và cam kết của Bộ trưởng ?.