Tại sao FATHER là bố MOTHER là mẹ và FAMILY là gia đình.