Người cá thật sự tồn tại hay chỉ là sự tưởng tượng.