Đọc sách là được trò chuyện với những người thành đạt của các thế kỷ.