Hiện vật khảo cổ học tiêu biểu thời đại đồ đá của Việt Nam.