Chú Gà trống khôn ngoan - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.