26 câu nói nổi tiếng của Hồ Chủ Tịch vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.