Hãy bỏ ngoài tai những ý kiến tiêu cực trên con đường chinh phục mục tiêu.