Công ty Cổ phần Phát hành Sách giáo dục

Công ty cổ phần Phát hành Sách Giáo dục tiền thân là Phòng Quản lý Cửa hàng thuộc Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội. Thời kỳ đầu, hệ thống cửa hàng là một bộ phận trực thuộc của Phòng Tổ chức – hành chính, sau đó trực thuộc Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội. Tháng 11/2012, đánh giá được nhu cầu của thị trường và định hướng kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty đã ra Quyết định số 188/QĐ-SGDHN thành lập phòng Quản lý cửa hàng với chức năng là quản lý và mở rộng hệ thống bán lẻ. Từ 03 cửa hàng lúc mới thành lập, đến tháng 1/2016, Công ty đã có 07 cửa hàng rộng khắp thành phố Hà Nội.

Tháng 2/2016, Công ty cổ phần Phát hành Sách Giáo dục ra đời, đánh dấu bước phát triển mới theo một mô hình mới – mô hình Công ty cổ phần hạch toán độc lập. Mục tiêu của Công ty là tối đa hóa hiệu quả của đồng vốn đầu tư thông qua việc tích lũy và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng thị phần và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp. Công ty luôn nỗ lực cải tiến toàn diện để đặt khách hàng làm trọng tâm, xây dựng trên nền tảng giá trị cốt lõi là các sản phẩm phục vụ Giáo dục ngày càng đáp ứng được nhu cầu của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Sản phẩm của tác giả Công ty Cổ phần Phát hành Sách giáo dục